Til innholdet

Meny

Gründere Planlegging

Bedrifters forventninger vår 2024: Gryende optimisme etter tøffe tider

Bedriftene i Sørøst-Norge har nå positive forventninger til fremtiden, men grad av optimisme varierer over fylkesgrensene. Der bedriftene i Vestfold er mest positive, er næringslivet i Telemark mer nøytrale.

Den nylig gjennomførte forventningsundersøkelsen er et samarbeid mellom Konjunktur Sørøst og Kantar som gir et innblikk i bedriftenes perspektiver basert på økonomisk utvikling. Videre inkluderer den relevante bakgrunnsvariabler som gir nedbrytninger og skaper et helhetlig bilde av situasjonen.

I april spurte Kantar 846 bedriftsledere i Sørøst-Norge, gjennom telefonintervjuer, hva de tenker om investeringer, etterspørsel, ansettelser, lønnsomhet og omsetning de neste 12 månedene. Forventningsindikatoren beregnes ved å trekke andelen negative svar fra positive svar. Konfidensintervallet (feilmargin) for undersøkelsen er på +/- 2,1 og på fylkesnivå +/- 3,6. For de enkelte kommunene vil marginene være noe høyere.  

 

Positivitet i alle kommuner, bortsett fra en

I forrige måling som ble gjennomført i fjerde kvartal i fjor, var det flere kommuner hvor bedriftene var pessimistiske med tanke på fremtiden. Dette har nå endret seg. Nå er det positive forventninger i alle kommuner, bortsett fra Midt-Telemark som skiller seg klart ut med en negativitetsscore på -12 på skalaen.

Aller mest optimisme finner vi i Larvik med en score på +12, etterfulgt av næringslivet i Tønsberg på +8 samt nabobyene i Grenland, Skien og Porsgrunn, hvor bedriftene begge steder er på +7.

 

Mindre pessimisme innen bygg og anlegg


Det er innen industri, privat tjenesteyting, varehandel og eiendom vi finner størst tro på fremtiden. Innen bygg og anlegg er det bedring, men fortsatt mer pessimisme enn optimisme å spore.

For reiseliv er denne næringen også svakt pessimistiske. Den bransjen som skiller seg klart mest ut negativt, er primærnæringen. Her har det vært et stort skifte fra dempet optimisme mot slutten av fjoråret, til at næringen nå har en score på -12.

Det samsvarer godt med det som er kommet frem under vårens bondeopprør i forbindelse med jordbruksoppgjøret, som svært mange bønder har engasjert seg i.

 

Nesten hver tredje bedrift har anstrengt økonomi


På spørsmålet om hvordan bedriftene opplever økonomien sin nå, svarer hele 29 % at de har trang eller kritisk økonomi. Dette er en økning på 3 prosent poeng siden forrige måling. Igjen er det hos primærnæringen det står dårligst til. Her svarer over 50 % at de har en anstrengt økonomi.

 

Økte strømpriser, råvarepriser og personalkostnader

Når det kommer til hva bedriftene er mest bekymret for fremover, er det fortsatt høye strømpriser som skaper mest hodebry. Dette er for mange en vesentlig kostnad som det må tas høyde for i planleggingen fremover.

I tillegg er økte råvarepriser, blant annet på grunn av inflasjon og kronekurs, noe som har innvirkning hos mange. Den tredje på listen er økte personalkostnader.

Undersøkelsen viser at det er alvorlige bekymringer for den geopolitiske uroen. Særlig er det krigene i Ukraina og i Gaza som preger medielandskapet og påvirker svært mange. Her svarer 39 % at geopolitisk uro er noe de bekymrer seg for nå.

Eiendomsbransjen har minst bekymringer


Bryter vi ned de ulike faktorene som økte råvarepriser, strøm, geopolitisk uro, konkursfrykt, lav kronekurs osv., ser vi at eiendomsbransjen er klart minst bekymret.

Reiseliv derimot, er mest bekymret på fem av de ti kategoriene – og blant de mest bekymrede innenfor ytterligere to kategorier. Innenfor reiseliv er det blant annet mange serveringssteder som merker at folk generelt er sjeldnere på restaurant, og handler mindre take-away nå enn tidligere.

Mest innenlandshandel blant bedriftene i regionen


Selv om det er store internasjonale konsern i alle tre fylker, som er store på eksport, opererer flertallet av bedriftene i regionen i det nasjonale markedet. Det viser seg ved at 88 % av bedriftene i Buskerud, 85 % av bedriftene i Vestfold og 84 % i Telemark svarer at de ikke eksporterer varer ut av landet.

Det er litt flere bedrifter som er avhengige av import. Her er det 35 % i Buskerud samt 29 % i både Telemark og Vestfold.

Slik sett er det flere bedrifter som får smake på nedsiden av den lave kronekursen når de importerer varer, enn oppsiden eksportselskaper, som blant annet Jotun, opplever.

Få bedrifter har tatt i bruk Kunstig Intelligens (KI)


KI er på alles lepper, men likevel er det ikke så mange bedrifter som opplyser at de bruker verktøyene. Totalt er det kun 9 % som sier de bruker verktøyene i svært stor eller stor grad.

 

Stor tillit til Microsoft, lite tillit til politikere


Vi har også spurt bedriftene om deres forhold til ulike samfunnsaktører og om de har tillit til de ulike.

Her scorer Microsoft aller best med en score på 45 % når det kommer til svært høy eller høy tillit. Etterfulgt av nasjonale teknologiselskaper og norske medier som aviser og TV-kanaler.

 

 

Det er verdt å merke seg at det er 47 % som svarer at de har lav eller svært lav tillit til politikere. Det er faktisk et høyere tall enn for Meta, som eier Facebook og Instagram. Her er det 42 % som svarer at de har lav eller svært lav tillit til konsernet til Mark Zuckerberg.

Det tyder på at de mange politikerskandalene som har vært de siste årene har svekket vår tillit til de folkevalgte betraktelig.

Norge er på fjerdeplass i FN sin rangering av de minst korrupte landene i verden. Allikevel er det 41 % av bedriftene som svarer at de har lav eller svært lav tillit til byråkrater. I motsetning er det kun 23 % som svarer at de har høy tillit eller svært høy tillit til personer som jobber i det offentlige. Det betyr at det er en overvekt i næringslivet som har lav tillit til byråkrater. 

Næringslivet i Sandefjord svært fornøyd med tilretteleggingen fra kommunen

Når det kommer til hvor fornøyd næringslivet i de ulike kommunene er med kommunen sin, skiller Sandefjord seg klart ut i positiv retning. Her svarer 64 % at de er svært fornøyde eller fornøyde med hvordan kommunen tilrettelegger for næringslivet. På en god annenplass har vi  Porsgrunn, der 39 % svarer det samme.

Aller mest utfordringer med samspillet mellom kommunen og næringslivet finner vi i Modum. Der svarer hele 43 % at de er misfornøyde eller svært misfornøyde med tilretteleggingen fra kommunen.