Til innholdet

Meny

Samboere På Sofa

Folk i Sørøst-Norge er bekymret for egen økonomi

Krisen har nådd lommeboka til folk i Sørøst-Norge. Økte priser på strøm, mat og drivstoff bekymrer. Kantar har aldri målt så lave tall tidligere i en forventningsundersøkelse til husstander.

Det er ingen uenighet på tvers av de gamle fylkesgrensene i hva privatpersoner i Sørøst-Norge mener om det kommende året. En forventningsindikator på -46 for regionen er det laveste målte resultatet så lenge Kantar har gjennomført lignende undersøkelser.

Graf med forventningsindikator for de ulike fylkene. Buskerud måler - 44, Vestfold måler - 48, Telemark måler - 45.
Det er små variasjoner mellom fylkene, men folk i Vestfold er mest pessimistiske med en forventningsindikator på -48.


Folk forventer nedgang i økonomien

 

Kantar har spurt folk i over 1600 husstander i Sørøst-Norge hvilke forventninger de har til framtiden. Et av temaene er økonomi, og hvordan folk forventer at den vil utvikle seg framover.

De fleste svarer at Norges økonomi har forverret seg det siste året. Forventningene til det neste året er ikke mye bedre. Hele 73 % har svart at økonomien i landet har blitt dårligere enn for et år siden, og 62 % mener det kommer til å gå dårligere fremover. Den samme trenden viser seg når vi spør om husstandens egen økonomi.

Graf som viser at de fleste mener det går dårlig med økonomien
Folk flest forventer at både landets og husstandens egen økonomien kommer til å forverre seg framover.

Få har opplevd en oppgang i økonomien i det siste. I underkant av 10 % er optimistiske til privat og nasjonal økonomi

Venter På Tog

Faste utgifter skaper størst bekymring

 

Gjennom pandemien har det vært normalt med mindre optimisme når privatpersoner har blitt spurt om framtidsutsiktene til den nasjonale økonomien. Det som skiller seg ut i denne undersøkelsen er at privatpersoner i større grad opplever utfordringer i sin egen økonomi. Krisen har nådd folks egen lommebok.

Når vi spør hva privatpersoner bekymrer seg over, er det de faste utgiftene som bekymrer folk mest, som strøm, mat og drivstoff. Det er i tillegg få som svarer at de ikke er bekymret for økningen i disse utgiftene. Folk er noe mindre bekymret for en annen fast utgift, renter. Det kan delvis være fordi undersøkelsen ble foretatt i august/september. Renten har blitt hevet ytterligere siden dette.

Synet på større utgifter som boligpriser er mer likt fordelt, og ikke en like stor bekymring for de fleste. Dette kan henge sammen med at 8 av 10 i Sørøst-Norge forventer å bo i samme bolig de neste 3 årene. Dessuten vil en endring i boligprisen ramme folk ulikt: de som er på vei inn på boligmarkedet, og ikke skal selge en eksisterende bolig, vil nok være mer positive til et fall i boligprisene enn pensjonister som skal selge en stor bolig og flytte til en eldrebolig.

 

Flertallet blant folk i Sørøst-Norge er bekymret for økte priser på strøm, mat og drivstoff

Mer pessimisme på bygdene enn i byene

 

Bekymringer over ulike kostnader varierer mellom ulike steder i Sørøst-Norge. Mens det i byer som Porsgrunn, Tønsberg og Drammen er under halvparten som bekymrer seg over økte kostnader på drivstoff, er situasjonen mer negativ i mindre kommuner, kanskje fordi en større andel av folk som bor der er avhengig av å bruke fossilbil, og har lengre kjøreavstander i det daglige.

Bekymringene for kostnadene på mat og strøm er også stor mange steder. Tønsberg er den kommunen som svarer mest positivt; 57 % svarer de er bekymret. De rødeste tallene finner vi i Nome kommune, der hele 83 % svarer det samme.

Selv om det er geografiske variasjoner, er en stor andel av husstandene i alle områder i Sørøst-Norge bekymret for økte kostnader på strøm, mat, og drivstoff

Venner I Butikk

Menn er mest positive til økonomien 

Undersøkelsen viser at unge, de over seksti, og menn er mest positive til økonomien
I tillegg til geografi finnes det også ulikheter i svarene avhengig av kjønn og alder.

Menn er mindre pessimistiske enn kvinner til både landets og sin egen økonomi om ett år. Dette kan henge sammen med at menn oftere er ansatt i en heltidsstilling. Generelt uttrykker deltidsansatte, som oftere er kvinner, flere og større bekymringer til det kommende året. 

Barnefamilier, arbeidsledige og trygdede er mest bekymret for økte kostnader

Samboere På Sofa