Til innholdet

Meny

Forventninger blant bedrifter i Horten

Forventningsundersøkelsen for 2022 viser at bedrifter i Horten er generelt optimistiske til året, med en målt forventningsindeks på + 19. Sammenlignet med resten av Sørøst-Norge har derimot Hortenbedriftene de laveste forventningene målt i årets undersøkelse, med store forskjeller mellom de ulike bransjenes forventninger. Videre kan de lese noen utdrag fra undersøkelsen i Horten, og deres forventninger til framtiden.

Kantar intervjuet i januar 2022 omtrent 1 000 bedrifter i Sørøst-Norge, hvorav 85 i Horten, om deres forventninger til de neste 12 månedene. Skalaen på forventningsindikatoren viser prosentandel positive svar minus negative svar fra - 100 til + 100, hvor 0 er nøytral.

 

Eiendomsbedriftene er mest optimistiske i Horten

Overordnet er Hortenbedriftene positive til det kommende året, med en målt hovedindeks i forventningsundersøkelsen på + 19. Dette er den laveste målingen i Sørøst-Norge, men med undersøkelsens feilmargin på 2,1 er forskjellene fra regionens snitt små nok til å være tilfeldige.

Den lavere hovedindikatoren er hovedsakelig skapt av svakere forventninger rundt økning i årets lønnsomhet og innvesteringer, og noe mindre forventninger til omsetning. Forventinger til økt etterspørsel er som resten av regionen svært sterk, men en måling på + 37. Horten stikker seg også ut som over gjennomsnittlig positive rundt forventninger om å øke antall årsverk, målt til + 23, sett i sammenligning med resten av regionen.

Graf for forventinger blant bedrifter i Horten
Blant bedrifter i Horten er det få som har tro på lønnsomhet og investeringer.

Horten ligger ikke langt unna Sørøst-Norges største optimister i 2022 – bedriftene i Holmestrand, som har en hovedindikator på + 27. Sammenlignes de to byene ser vi forskjeller i de fleste delindikatorene.  Blant annet har Holmestrand en forventning til økte innvesteringer målt til + 11, mens Horten er målt til +1. Holmestrand har også positive forventninger til økning i omsetning målt til + 41, mye høyere enn Horten som er målt til + 28.

Generelt i Sørøst-Norge har alle bransjene positive forventninger til året. I Horten er derimot bedriftene innenfor industri og privat tjenesteyting målt til nøytrale 0, langt under snittet for regionen på henholdsvis + 29 og + 28. Innad i disse to bransjene var det et lavere antall bedrifter som svarte på undersøkelsen, noe som kan gjøre tallene noe ureabile. Men blant bedriftene som svarte var forventningene betydelig mindre enn gjennomsnittet for resten av bransjene i byen. Også reiselivsbransjen i Horten, målt til + 20, ligger under snittet for regionen på + 40.

Det er eiendomsbedriftene som styrker forventningene i Horten. Med en skår på + 37 ligger forventningene i eiendom i Horten langt over snittet for regionen på + 22.

Bailey Anselme Bkp3glygyea Unsplash

Færre eksterne møter, men flere konferanser

Etter korona-pandemien forventer bedriftene i Horten at det blir færre eksterne møter i tiden som kommer, mens flere vil ta i bruk hjemmekontoret der det er mulig. Samtidig svarer flere bedrifter at det kommer til å bli flere konferanser med overnatting, framfor færre. Det er dermed en liten strid i meninger rundt hvordan driften i Horten vil foregå framover.

Få bedrifter er misførnøyde med Horten kommune

18 % av bedriftene i Horten rapporterer misnøye med hvordan kommunen i Horten legger til rette for næringsvirksomheten. For regionen er dette lave tall, kun slått av Drammen med 17 % og Sandefjord med 9 %.

En større andel i Horten er også fornøyd med hvordan kommunen legger til rette. 34 % av bedriftene er fornøyd med tilbudene, hvorav 9 % er svært fornøyd. Dette ligger rett på snittet i regionen, på 33 %. Gjennomsnittet er dratt svært opp av uteliggerne Sandefjord målt til 54 % fornøyde bedrifter og ned av Kongsberg hvor 16 % av bedriftene er fornøyde.

Til tross for de laveste forventningene i Sørøst-Norge skårer relativt få bedrifter i Horten på at de er misfornøyde med kommunen sin.

Adobestock 123320987

Bedrifter i Horten har tro på bærekraft

Troen på bærekraft i Horten skiller seg ikke ut fra snittet i regionen. Hortenbedriftene er også enige med resten av Sørøst-Norge om hva som er driverne og hindrene i omstillingen. Det er både etterspørsel fra kunder og krav fra myndigheter som er de største driverne, mens tilgang til tilskudd eller annen finansiering er det største hinderet i prosessen. Bedriftene i Horten er de eneste som trekker fram konkurranse på markedet som et betydelig hinder på veien mot bærekraft.

I Horten anser 57 % av bedriftene bærekraft som hovedsakelig en mulighet. Kun 5 % mener at bærekraften hovedsakelig er en risiko for bedriften.

Untitled Design (7) (1)

 

Interessert i å se hva bedrifter i Sørøst-Norges andre kommuner forventer? Se vår oversikt her.