Til innholdet

Meny

Næringslivet forventer god vekst

Forventningsundersøkelsen som er gjennomført blant bedrifter i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke, viser at det er høy grad av investeringsvilje og investeringsevne i regionen. Konsernsjef Per Halvorsen i SpareBank 1 Sørøst-Norge ser lyst på fremtiden.

– Forventningsundersøkelsen tar pulsen på markedet og forteller oss en hel del om hvordan det går med bedriftene i regionen. Undersøkelsen viser at næringslivet har klart seg godt gjennom koronapandemien, og bedriftene signaliserer at de har tro på god vekst i tiden fremover, sier konsernsjef Per Halvorsen med godt begrunnet optimisme.

Skjermbilde

Bærekraftig omstilling er på alles lepper. Skal vi nå målet om et grønt skifte, krever det tilgang til grønn finansiering kombinert med gode offentlige tilskuddsordninger.

 

Sterk fremtidstro

Forventningsundersøkelsen, som baserer seg på et bredt tilfang av informasjon målt på antall årsverk, omsetning, lønnsomhet, investeringer og etterspørsel, viser nemlig med all tydelighet at det er god giv i markedet. Undersøkelsen er et viktig verktøy for både private og offentlige aktører som driver med næringsutvikling eller andre tiltak i regionen.  

– Investeringsviljen og investeringsevnen er høy – nær halvparten av bedriftene i undersøkelsen rapporterer om høy forventning til omsetning og etterspørsel, og 38 prosent forventer økt lønnsomhet, forteller Halvorsen.

Ser vi på de fem parameterne under ett, ligger bedriftenes forventning jevnt fordelt på 23 prosent. Regionens reiselivsnæring skiller seg imidlertid positivt ut. Blant reiselivsbedriftene rapporterer hele 40 prosent at de forventer sterk vekst i tiden som kommer. Også bærekraft er høyt på agendaen for mange aktører.

Viktig samarbeid næringsliv/kommune

Forventningsundersøkelsen viser at bedriftene i regionens 13 kommuner har ulik oppfatning av hvor godt kommunene legger til rette for næringsvirksomhet. Bedriftene i enkelte kommuner peker seg imidlertid ut som mer fornøyde enn andre. I Sandefjord rapporterer 54 prosent av bedriftene at de er fornøyde/svært fornøyde. Gjennomsnittet for regionen er 32 prosent.

– Kommunene som er aktive og legger til rette med gode rammebetingelser både for eksisterende bedrifter og nyetableringer, lykkes best, mener Halvorsen.

Sandefjord Sentrum

Også næringsforeningene er sentrale pådrivere for et godt, lokalt næringsliv, det samme er tilgangen til attraktive næringstomter. Vi skal heller ikke undervurdere betydningen av å framsnakke regionen, noe som bidrar til å skape et positivt omdømme, poengterer Halvorsen.

Ingen typisk hjemmekontorregion

Blant de mange spørsmålene bedriftene svarer på i forventningsundersøkelsen, er det ett som omhandler bruk av hjemmekontor. Mens media langt på vei gir inntrykk av at «alle» har vært på hjemmekontor de to siste årene, og at mange både ønsker og kommer til å fortsette med det, svarer 52 prosent av bedriftene i region sørøst at spørsmålet om hjemmekontor ikke er relevant.

– En betydelig andel bedrifter i vårt markedsområde, med hovedtyngden i Grenlandområdet, er innen industriproduksjon og annen virksomhet som krever fysisk tilstedeværelse. Forventningsundersøkelsen viser også at industrien har en noe høyere forventning til vekst, med 29 prosent mot 23 i snitt for bransjene sett under ett, kommenterer Halvorsen.

For øvrig svarer 20 prosent at bruken av hjemmekontor blir som før, 19 prosent svarer at det blir mer hjemmekontor, mens 9 prosent av bedriftene i mindre grad vil benytte hjemmekontor.

Selv om spørsmålet om hjemmekontor ikke er relevant for over halvparten av respondentene, har mange bedrifter i regionen høstet positive erfaringer fra økt bruk av hjemmekontor og digitale løsninger de to siste årene. Også SpareBank 1 Sørøst-Norge, forteller Halvorsen. I løpet av pandemien har banken fusjonert med to banker mer eller mindre på Teams og hjemmekontor.

– Vår erfaring er at digitale løsninger fungerer utmerket, og i likhet med mange andre bedrifter vil vi fortsette med en kombinasjon av digitale og fysiske møter. Det å bruke mindre tid og penger på reising gir bedre utnyttelse av ressursene, som igjen bidrar til å effektivisere. I tillegg er det gunstig i et bærekraftperspektiv, poengterer han.

Grønnere fremtid

Bærekraftig omstilling er på alles lepper. Skal vi nå målet om et grønt skifte, krever det tilgang til grønn finansiering kombinert med gode offentlige tilskuddsordninger, mener konsernsjefen.

– Som bank jobber vi målrettet for å bli et attraktivt kompetansesenter innen bærekraft. Vi er godt i gang, og vi vil på sikt kunne tilby fordelaktig grønn finansiering til bedrifter som tar forpliktende grep for økt bærekraft, sier Halvorsen.

Sorost Text Image Skien Sentrum Park Vannspeil 1

SpareBank 1 Sørøst-Norges markedsområde omfatter et spennende og sammensatt næringsområde i en region med 750 000 innbyggere fordelt på 13 kommuner i Vestfold og Telemark fylke og tidligere Buskerud fylke.

– Dette er et av landets mest attraktive områder. Som bank har vi en klar ambisjon om å være en god og viktig samarbeidspartner i både bedrifts- og privatmarkedet lokalt og regionalt. Da er forventningsundersøkelsen et av flere gode verktøy i det videre strategiske arbeidet, avslutter konsernsjef Per Halvorsen.