Til innholdet

Meny

Snekker Håndverker Kaffepause

Lier har høyest sysselsetting i regionen

Sørøst-Norge skiller seg ofte negativt ut i statistikken for sysselsetting og utenforskap. Men regionen har også kommuner som stikker seg positivt ut, og Lier ligger øverst på lista.

 

Samfunnet er avhengig av en høy deltakelse i arbeidslivet, både for å opprettholde velferden og begrense utenforskap og ulikhet.

Det er store geografiske variasjoner i sysselsetting og størrelsen på utenforskapet, både på tvers i landet og innad i Sørøst-Norge. Mens vi ser på sysselsetting her henger tallene ofte sammen med utenforskap, men ikke alltid. Her kan du lese mer om utenforskapet i regionen: En høy andel utenforskap i Sørøst-Norge

Et vanlig mål for sysselsettingen på et sted er å se hvor stor andel av befolkningen som er i arbeid. SSB regner på sysselsettingsandelen i aldersgruppen fra 15 til 74 år, hvor arbeid inkluderer minst én time lønnet arbeid i referanseperioden.

Under er sysselsettingsandelen i kommunene i region Sør-Øst fremstilt i forhold til gjennomsnittet i Norge: 

Graf over sysselsetting i Sørøst-Norge
Andel av innbyggere 15–75 år som er sysselsatt, som avvik fra landsgjennomsnittet.

 

Tallene viser at Lier har en høyere sysselsettingsandel enn landsgjennomsnittet. Øvre Eiker, og Tønsberg har en sysselsettingsandel som er omtrent som landet, mens de andre kommunene i regionen har en lav sysselsettingsandel. Kommuner som Færder, Bamble, Horten og Nome er blant kommuner med spesielt lav sysselsettingsandel.

De fleste kommunene i Sørøst-Norge ligger under landsgjennomsnittet for sysselsetting. Men i Lier ligger de på positiv side av streken – her er en større andel av befolkningen i arbeid enn ellers i landet.

Møbelsnekker Oppmåling

Med aldersjustering rykker flere kommuner oppover lista

Kommunene har befolkninger med ulik sammensetting i alder, noe som påvirker sysselsettingsandelen. Noen har mange innbyggere som er over 65 år, og derfor flere pensjonister som ikke er sysselsatt. Samtidig vil en være en liten andel sysselsatte blant de yngste. Dette kan vi justere for gjennom å se på en aldersjustert sysselsettingsandel som i grafen under:

Graf over sysselsetting i Sørøst-Norge, aldersjustert
Aldersjustert sysselsettingsandel, avvik fra landsgjennomsnittet.

Med aldersjustering kommer det fram at kommuner som Lier og Øvre Eiker også har en høyere sysselsettingsandel enn landsgjennomsnittet etter at vi har justert for befolkningens fordeling på alder og kjønn. Vi kan også se hvordan kommuner som Bamble og Færder beveger seg oppover når vi justerer for alder.

Tønsberg og Holmestrand har en aldersjustert sysselsettingsandel som er litt over landsgjennomsnittet, mens Kongsberg er akkurat på landsgjennomsnittet.

Syv kommuner i Sørøst-Norge ligger på bunn i landet

Kommunene Midt-Telemark, Skien, Horten, Notodden og Porsgrunn har en spesielt lav sysselsettingsandel. Sju av kommunene i regionen har rangeringsnummer lavere enn 300 av 356 kommuner i landet.

Men lav sysselsettingsandel behøver ikke å være ensbetydende med å ha et stort utenforskap. Midt-Telemark har for eksempel den laveste aldersjusterte sysselsettingsandelen i regionen, men mye av årsaken er en befolkning som består av en stor andel studenter.