Til innholdet

Meny

Skjermbilde 2023 05 15 Kl. 10.06.16

Økte krav til bærekraft i eiendomsbransjen

Med bakgrunn i EUs direktiv for bærekraftig finans, har flere banker begynt å stille en rekke bærekraftskrav ved finansiering, spesielt til eiendomsbransjen. Det er blant annet tema på en seminar-rekke som foregår i regionen vår nå.

En av foredragsholderne innenfor temaet, er Jørund Buen i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Sammen med Kåre Rødssæteren og Ann Cathrin Hoffman fra BDO og Pål Christian Warhuus fra Betonmast engasjerte han nylig tilhørere fra næringslivet i Tønsberg. Neste mulighet for deg som vil ha diskusjonen «live» blir trolig under Innsikt-konferansen i Drammen.

– EU-taksonomien stiller klare krav til bærekraftig finans. Slik skaffer myndighetene i EU og Norge finansiering til å oppnå miljømålene sine, uten å belaste skattebetalerne mer. Det kan bli vanskeligere å leie ut eller selge eiendom til en god pris hvis den for eksempel er en energisløser, mangler miljøsertifisering, eller er utsatt for klimarisiko, forklarer Jørund Buen leder for bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge. - Dette kan skje både fordi kundene krever det, og fordi det kommer myndighetskrav.

Jørund Buen, leder bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Kompass for ansvarlige investeringer

Klassifiseringssystemet skal bedre investorers beslutningsgrunnlag og bidra til bedre fungerende markeder for bærekraftige investeringer. – Målet er at dette skal bidra til å etablere en felles forståelse for bærekraft, i tråd med Paris-avtalen, FNs bærekraftsmål og EUs grønne giv, forteller Buen.

 

Krav ved lån til eiendom

Eiendomsutviklere må kunne svare på spørsmål på disse områdene:

1. Redusere og forebygge klimagassutslipp:
- Nybygg (2021-): Energibehov 10 prosent lavere enn nær nullutslippsbygg (dvs i hovedsak energiklasse A)

- Eksisterende bygg (bygget før 2021): topp 15 prosent energieffektivitet (dvs energiklasse A eller B)

- Renovering: 30 prosent lavere energiforbruk (dvs. oppgradering med to energiklasser, uansett startpunkt)

2. Klimatilpassing:
Risikoanalyse. Tilpasset risiko for blant annet flom og jordskred.

3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser:
Effektivt vannforbruk, og unngå negativ påvirkning fra byggeplass.

4. Omstilling til sirkulærøkonomi:
70 prosent ikke-farlig avfall klargjort for resirkulering/ombruk/materialgjenvinning, samt unngå farlige stoffer.

5. Forebygging og kontroll av forurensning:
Unngå̊ forurenset grunn og redusere støy, støv og forurensning.

6. Verne og restaurere naturmangfold og økosystemer:
Unngå̊ skog, dyrket mark, områder med verdifullt artsmangfold.

Kjenner du til EU-taksonomien? Les mer her

 

Myndighetenes forlengede arm

Innenfor taksonomien fungerer banker som myndighetenes forlengede arm. – Bankene er vant til å bli regulert. Så er det vår oppgave å forvalte dette videre overfor vår kundemasse og passe på at vi får en bærekraftig utvikling i tråd med kravene. For å få til det, må vi bevare og styrke tillitsforholdet til kundene våre ytterligere, slik at de lytter til råd og følger opp kravene hos seg, sier Buen.

 

Forbedringer innenfor eiendomsbransjen kan bidra mye

Eiendomsbransjen er en stor næring i Norge. Den står for ca. 40 prosent av all material- og energibruk og ca. 17 prosent av det totale klimagassutslippet i Norge.

– Derfor er det mye å vinne på at eiendomsbransjen bruker mindre energi og ressurser enn i dag. Slik er EU-taksonomien en god motor å ha, for å få fortgang i denne viktige omstillingen, sier Buen.

 

Fakta om saken:

  • EUs direktiv for bærekraftig finans er et felles klassifiseringssystem som definerer hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige.
  • Lov om bærekraftig finans, som gjennomfører taksonomiforordningen i norsk rett, ble vedtatt av Stortinget i desember 2021. 
  • EU-taksonomien skal i prinsippet gjelde for alle finansielle produkter. Store børsnoterte selskaper har rapporteringsplikt fra 2023. Det betyr blant annet at selskaper i Sørøst-Norge med over 500 ansatte, må rapportere på om de oppfyller kriteriene i taksonomien.