Til innholdet

Meny

Pexels Stefan Stefancik 919607

Over en milliard i offentlig støtte til bedrifter i Sørøst-Norge

I 2022 mottok bedrifter i Sørøst-Norge over en milliard kroner i offentlig støtte. Med nye støtteordninger fra ENOVA åpnes flere muligheter for tilskudd til bedrifter og borettslag. Her er en oversikt over relevante støtteordninger og hvordan de ble fordelt i fjor.

 

Med prosjekter fra 137,9 mill kr i Bamble til 6 635 kr i Porsgrunn har bedrifter i Sørøst-Norge i 2022 mottatt støtte på minst 1 048 529 985 kr.  

Det er stor variasjon i støtte som blir tildelt enkeltbedrifter i Sørøst. Ved å gå gjennom offentlige data fra 2022 har vi samlet inn relevante tildelinger i regionen, og undersøkt hvor støtten deres har havnet.

Dette er spesielt viktig når nye støtteordninger dukker opp, slik som de nylig publisert av ENOVA. Vil regionen øke tilskudd tildelt framover, eller var 2022 et spesielt godt år?

Videre vil vi årlig se på støtten som blir tildelt bedrifter i Sørøst-Norge gjennom offentlige tilskuddsordninger.

Nederst på siden kan du lese en fullstendig liste over alle tilskuddsordningene som er inkludert i datagrunnlaget, og hvilken type støtte de tilbyr.

 

ENOVA er regionens viktigste støttegiver

 

Den desidert største kilden til tilskudd i regionen er ENOVA. Som en nasjonal tilskuddsordning er det stor konkurranse om midlene, men mye har gått til Sørøst-Norge. I 2022 delte ENOVA ut 5,15 mrd. kr med energieffektivisering som hovedformål, hvor 606 666 145 kr gikk til bedrifter i vår region.

Men mange lokale ordninger er også viktige bidragsytere for lokale bedrifter. I Skien og Telemark gjør Skienfondet og Telemark utviklingsfond utslag i grafen. Disse fondene deler ut midler til lokale bedrifter for å øke verdiskapningen i regionen.

 

 

 

Kommune

Antall prosjekter tildelt støtte

Totalt tildelt sum

Prosent av totalsum

Bamble

11

 kr                      150 899 225

14,39 %

Drammen

875

 kr                        42 046 447

4,01 %

Færder

26

 kr                      221 659 235

21,14 %

Holmestrand

38

 kr                        19 947 577

1,90 %

Horten

45

 kr                        10 340 742

0,99 %

Kongsberg

41

 kr                        51 928 017

4,95 %

Krødsherad

11

 kr                          5 186 823

0,49 %

Larvik

80

 kr                        88 056 398

8,40 %

Lier

54

 kr                        67 349 091

6,42 %

Midt-Telemark

40

 kr                        77 003 203

7,34 %

Modum

18

 kr                          4 360 158

0,42 %

Nome

16

 kr                        23 459 000

2,24 %

Notodden

25

 kr                        26 115 608

2,49 %

Porsgrunn

54

 kr                        31 368 800  

2,99 %

Sandefjord

103

 kr                       137 549 090

13,12 %

Sigdal

9

 kr                          2 916 101

0,28 %

Siljan

1

 kr                          1 000 000

0,10 %

Skien

62

 kr                        35 131 365

3,35 %

Tønsberg

92

 kr                        44 616 704

4,26 %

Øvre Eiker

23

 kr                          7 596 401

0,72 %

Totalsum

1624

 kr                  1 048 529 985

100,00 %

*Antall godkjente prosjekter inkluderer de fra SkatteFUNN, som ikke publiserer tildelt sum på tilskuddene.

 

Det er stor variasjon i kommunene på størrelsen på tilskuddene de har fått tildelt. Men totalsummen kan gi et falskt bilde. Færder kommer for eksempel svært godt ut i grafen, men kun fordi Færder Tankers Norway har fått tildelt støtte på 205 647 000 kr, 93 % av totalsummen til kommunen.

Men ser vi på antall prosjekter tildelt støtte kan vi også få et uklart bilde. I Drammen er det en enkelt bedrift som har fått tildelt støtte til 783 prosjekter av ENOVA, fordi denne bilforhandleren mest sannsynlig søker om støtte på vegne av sine kunder.

Det finnes mange spennende industribedrifter, bakere, håndverkere, forskere, designere, bønder, gründere og mange andre i Sørøst-Norge som kan søke om støtte. Vil tallene for 2023 og 2024 vise like store eller større summer?

Tomatbonde Høsting 3

 

Tilskuddsordninger bidrar til økt energieffektivisering 

Formålet for mange offentlige støtteordninger er ikke kun ren verdiskapning, eller å dekke opp for tap, slik som under koronaen. Mange støtteordninger er rettet mot omstilling til en mer bærekraftig fremtid.

Nylig lanserte ENOVA tre nye støtteordninger rettet mot å øke energieffektiviseringen i yrkesbygg og borettslag. Dette kan både spare miljøet, bedre økonomien til bedriftene, og gjøre det mulig for bedrifter å gjennomføre tiltak som ellers kanskje hadde blitt nedprioritert eller utsatt.

 

De er tre nye muligheter for støtte til energieffektivisering:

 1. Yrkesbygg: Kartlegging av byggets nåværende energitilstand og forbedringspotensial. ENOVA dekker inntil 50 % av kostnadene, maksimalt 400 000 kr.
 2. Yrkesbygg: Støtte til forbedring av energitilstand i yrkesbygg på minst 20 %, med støtte til 30 % av kostnadene, maksimalt 10 millioner kroner.
 3. Borettslag og sameie: Støtte til forbedring av energitilstand på minst 20 %, med støtte til 30 % av kostnadene, maksimalt 10 millioner kroner.

 

I 2022 fikk 21 borettslag og sameier i Sørøst-Norge støtte fra ENOVA, på totalt 5 395 400 kr. Kan det nye tiltaket rettet mot denne gruppen øke mengden tilskudd i regionen i 2023 og fremover?

Pexels Pixabay 259950

Industrien fikk tildelt store beløp i 2022

Sorterer vi ut de 10 hovednæringene tildelt mest støtte ser fordelingen slik ut:

Det er spesielt transport og lagring, industri, og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting som har fått tildelt store midler.

 

Industri

 kr       298 800 683

BIO (V&T)

 kr           4 256 127

ENOVA

 kr       202 702 556

Forskningsrådet

 kr         49 053 000

Innovasjon Norge

 kr         35 595 000

Regionalt forskningsfond (V&T)

 kr           6 000 000

Skien utviklingsfond

 kr                50 000

Telemark utviklingsfond

 kr           1 144 000

 

 

I industrien ser vi store behov for energieffektivisering, og søknader til ENOVA har følgelig resultert i store tildelinger. Men vi kan også se at 4,24 millioner har kommet fra BIO-ordningen i Vestfold og Telemark, en tilskuddsordning for å sikre opplæring i bedrifter. Det kan tyde på at mange i industrien er gjennom omstillinger som krever et internt kompetanseløft.

 

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

 kr       162 360 482

BIO (V&T)

 kr           3 003 280

BIO (Viken)

 kr               499 279

ENOVA

 kr                 37 960

Forskningsrådet

 kr         56 191 000

Innovasjon Norge

 kr         83 060 963

Regionalt forskningsfond (V&T)

 kr         11 318 000

Regionalt forskningsfond (Viken)

 kr           6 750 000

Telemark utviklingsfond

 kr           1 500 000

 

For bedrifter i kategorien faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting er det mange prosjekter innenfor forskning og innovasjon som får tildelt midler. Innovasjon Norge, Forskingsrådet, og de regionale forskningsfondene er derfor hovedkilden til tilskuddene.

 

Innovasjon Norge er spesielt interessant for oppstarts- og vekstbedrifter. Kan en stor andel tildelinger fra Innovasjon Norge gi positive ringvirkninger for gründer- og vekstaktivitet i området?

Gründere Kreative

Koronastøtte i 2022 

Fram til 15.05.2022 var det fortsatt mulig å søke om tildelinger i form av kompensasjon for tapt varelager og faste unngåelige kostnader som følge av pandemien. Da ordningen ikke videreføres er ikke disse midlene inkludert i den overordnede oversikten.  

Likevel kan det være spennende å se hvor mye bedriftene i regionen fikk tildelt i koronastøtte i 2022: 

Kommune 

            Koronastøtte 

Bamble 

 kr           254.820,28  

Drammen 

 kr        1.968.101,77  

Færder 

 kr           187.356,02  

Holmestrand 

 kr               5.950,82  

Horten 

 kr           572.764,24  

Kongsberg 

 kr           960.399,05  

Krødsherad 

 kr           652.087,73  

Larvik 

 kr           692.408,10  

Lier 

 kr           242.731,67  

Midt-Telemark 

 kr           167.126,16  

Modum 

 kr             30.934,69  

Nome 

 kr             13.731,50  

Notodden 

 kr             38.827,81  

Porsgrunn 

 kr           183.735,90  

Sandefjord 

 kr       16.624.511,66  

Skien 

 kr            821.220,51  

Tønsberg 

 kr         1.199.676,26  

Øvre Eiker 

 kr            120.861,03  

Totalsum 

 kr     24.737.245,20  

 

Av dataene kommer det frem at bedriftene i Sørøst-Norge fikk ca. 24,74 mill. kr i koronastøtte i 2022. Sandefjord fikk mest støtte, mye på grunn av støtte til Oslo Convention Center og Torp Lufthavn.   

 

Både små og store bedrifter kan søke støtte

Kommuner som Færder og Bamble har et kunstig høyt tall på sine tildelte midler. Dette fordi kommunen har et fåtall bedrifter som har fått tildelt tilskudd på over 100 millioner kroner.

Det er viktig at lokale bedrifter får med seg at offentlige tilskudd ikke kun er for store bedrifter, eller kun prosjekter med bærekraft som hovedformål.

Tallene drives opp av store bedrifter, men kun 103 av de 1 458 tildelingene med offentliggjort sum er på 1 million eller over. Fjerner vi disse store tilskuddene fra oversikten ligger det gjennomsnittlige tilskuddet på rundt 100 000 kr. 

De fleste tilskuddene kan også benyttes av mindre bedrifter, til energieffektivisering, utvikling, oppskalering, opplæring av ansatte og samarbeid. Bruk listen over tilskudd nederst på siden for å se hvilke ordninger som er aktuell for din bedrift!

 

 

 

 

Støtteordninger inkludert i oversikten:

 • Innovasjon Norge
  • Inkluderte prosjekter fra Innovasjon Norge gjelder alle rene tilskudd, og ikke garantier, rådgivning og lån. Innovasjon dekker en rekke behov, hvor de fleste bedrifter med ambisjoner om vekst og eksport kan finne en aktuell støtteordning.
  • Noen kategorier Innovasjon Norge deler ut store og mindre summer til inkluderer: Oppstart av bedrift, Landbruk, Innovasjon og utvikling, Eksport og internasjonal satsing, Reiseliv, Skipsfart og fiske, og Grønn omstilling.

 • ENOVA: Omstilling til lavutslippssamfunnet
  • Både privatpersoner og bedrifter kan søke om støtte til energieffektivisering og andre prosjekter som hjelper til med mål om nullutslipp. Kun tilskudd til bedrifter er inkludert i oversikten.
  • ENOVA gir midler til en rekke prosjekter til små og store prosjekter. De mest populære inkluderer kategoriene: Bygg og eiendom, Industri og anlegg, Sjøtransport, Landtransport og Energisystemer.
  • Lenke til fullstendig oversikt over inkluderte tildelinger fra ENOVA (der det er tildelt midler til bedrifter i Sørøst-Norge)
 • Bedriftsintern opplæring (Viken / Vestfold og Telemark fylkeskommune) (BIO-ordningen): For kompetanseheving og opplæring for omstilling i bedrifter
  • Har bedriften din behov for ny kompetanse under en kommende omstilling, eller kanskje har behov for at nåværende ansatte skaffer seg fagbrev? BIO-ordningen gir bedrifter muligheter til å søke om midler til å skaffe dagens ansatte relevant kompetanse.
  • Ordningen deler ut midler på inntil 700 000 kr i Viken, og inntil 100 000 kr per ansatt i Vestfold og Telemark.
 • Forskningsrådet: Forskning som bidrar til omstilling og en mer bærekraftig fremtid
  • Deler ut støtte til forskning, utvikling og innovasjon, og krever et samarbeid med en forskningsinstitusjon. Prosjektene handler om alt fra samfunnsforskning til nukleær forskning. I 2022 var det få bedrifter i Sørøst-Norge som fikk tildelinger fra Forskningsrådet.
  • Gir tildelinger til forskning på alt fra et par til nærmere hundre millioner.
  • Oversikt over inkluderte tildelinger fra Forskningsrådet
 • Regionalt forskningsfond (Viken / Vestfold og Telemark fylkeskommune): For å styrke forskning og utvikling hos bedrifter, kommuner og FoU-miljøer i regionen.
  • Norske regioner har egne forskningsfond, som ønsker å stimulere for samarbeid på tvers av fagområder, næringer og bransjer, og utvikling av nye forretningsområder eller nye næringer.
  • I 2022 lå tildelingene på mellom 270 000 kr og 3 000 000 kr.
 • Telemark utviklingsfond
  For å skape og underbygge en positiv befolkningsutvikling og næringsutvikling
  • Deler ut støtte til næringsutvikling og nye energiprosjekter i regionen.
  • Ordningen gir mindre tilskudd på 50 000 kr, til flere millioner.
 • Skien næringsfond
  Skal stimulere til verdiskapning og flere arbeidsplasser i Skien
  • Næringsfondet er heleid av Skien kommune, og deler ut støtte med formål om å øke verdiskapning og antall arbeidsplasser i Skien.
  • Fondet har mindre tilskudd på inntil 50 000 kr og utviklingslån på 100 000–300 000 kr. Fondet kan også ta rollen som aksjonær eller gi garantier.
 • Merkur-ordningen
  Sikrer distriktene tilgang til nærbutikk og bokhandel av god kvalitet
  • Deler ut støtte til distriktsbutikkene gjennom seks støtteprogram: strømstøtte, investeringsstøtte, servicestøtte, utviklingsstøtte, investeringsstøtte til drivstoff og utviklingsstøtte til bokhandel
  • Støtten strekker seg fra noen titusener til 600 000 kr
 • Tilskuddsordningen for inkludering og redusert utenforskap (TIRU)
  Fremmer inkludering i arbeids- og samfunnsliv i Vestfold og Telemark
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune gir støtte gjennom TIRU til bedrifter for å redusere utenforskap, gjerne i samarbeid med bedrifter innenfor utdanning. Flere får støtte gjennom samarbeid med NAV.
  • Tidligere har det vært delt ut tilskudd på 45 500-200 000 kr.
 • SkatteFUNN: Gir bedriften redusert skatt ved ulike forsknings- og utviklingsprosjekter
  • SkatteFUNN publiserer godkjente prosjekter, men ikke sum tildelt. Ordningen skiller seg fra resten på lista gjennom tilbakebetaling av en viss andel av forsknings- og utviklingskostnader gjennom avregning i skatteoppgjøret. Antall godkjente prosjekter er med i statistikken, men ikke hvor mye som er tildelt hver enkelt søker.

 

Oversikten inkluderer kun norske støtteordninger. Standardiserte tilskudd, velferdsordninger og erstatningsordninger som ofte brukes i landbruket er utelatt fra oversikten.